Formularioak

Abintestato jaraunsleei buruzko adierazpen-akta, aurreko bizkaitar forudunen kasuan, ondorengoen eta alargunaren mesederako

OHARRA.- EHFZZLren 67. artikuluan eta ondorengoetan, eta Prozedura Zibilaren Legeko 979. artikuluan ezarritakoaren arabera, betiere Notario Erregelamenduaren 209bis artikuluari lotuta, nabaritasunari buruzko notario-akta agerkai egokia da, Bizkaiko foru-zuzenbide zibilaren eremuan, kausatzailearen jaraunsleak nor diren adierazteko, halakoak ondorengoak, aurrekoak edo alarguna izanez gero.

Formularioa deskargatu

- ACTA DE NOTORIEDAD DE DECLARACION DE HEREDEROS ABINTESTATO

*GARREN ZENBAKIA.

*(e)n, nire egoitzan, *(e)ko *aren (e)an.

Nire, *, *(e)ko Notario Elkargo Txit Prestuko kide naizen honen aurrean,

AGERTZEN DA:

* JAUNA/ANDREA, *(e)ko *aren *(e)an jaioa, *(e)ko biztanlea, *(e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena.

Bere izen eta eskubidean PARTE HARTZEN DU.Nortasun-agiria erakusten dit, eta horrexen bitartez identifikatzen dut. Badu, nire ustez, gaitasun eta interes legitimo nahikoa, akta honetan nire eskuespena eskatzeko.

Ohartarazi diot, beraren adierazpenak egiazkoak izan ezean, agiri publikoaren faltsutasunak zigorra ekar diezaiokeela. Behin ohartarazpen hori eginda, bere erantzukizunpean hauxe ADIERAZTEN DU:

1º.- Bere ama/aita, * jauna/andrea, *(e)n jaio zen, *(e)ko *aren *(e)an. Haren nortasun-agiriaren zenbakia * zen. Hilda zeuden * jaunaren eta * andrearen semea/alaba zen, eta *(e)ko biztanlea. *(e)n hil zen, *(e)ko *aren *(e)an. Ezkonduta zegoen * jaunarekin/andrearekin, berarentzat ezkontza bakarra zela. Ez zuen egin testamentu-xedapenik, testamentu-ahalorderik edo bestelako agerkairik, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko Lege indarrekoaren arabera haren oinordetzan aplikagarri izan daitekeenik, jatorriaren ondorioz edota bizilekuaren ondorioz, eta haren herentziarako delazioa ezar dezakeenik. Hori guztia dela eta, nabaritasun-akta honen izapideak egiten dira, aipatu legearen arabera, hau da, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko Legearen arabera.

2.- * jaunaren eta * andrearen arteko ezkontza horretatik, bi seme-alaba jaio ziren:

Hemen agertzaile dena, * JAUNA/ANDREA; horren inguruabar pertsonalak eskritura honen agertze-zatian daude jasota.

Eta * JAUNA/ANDREA, *(e)ko *aren *(e)an jaioa, *(e)ko biztanlea, *(e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena.

3.- * jaunak/andreak ez zuen beste seme-alabarik edo ondorengorik izan, eta, beraz, ez dago halako seme-alaba edo ondorengorik bizirik edo aurrez hilda, eskubide hobea izan dezakeenik.

4.- * jauna/andrea, heriotza-unean, *(e)ko biztanlea zen.

Eta, nire aurrean egiten dituen adierazpenak egiaztatzeko, honako ziurtagiri hauek ematen dizkit eta neronek matrize honi eransten dizkiot:* jaunaren/andrearen jaiotzari buruzko hitzez-hitzezko ziurtagiria; kausatzailearen heriotzari buruzko hitzez-hitzezko ziurtagiria; azken nahien ziurtagiria; erroldatze-ziurtagiria; ezkontza-ziurtagiria; eta, orobat, aipatu bi seme-alaben jaiotzari buruzko ziurtagiriak.

Era berean, Familia Liburua erakusten dit, kausatzaile den * jaunaren/andrearen eta * jaunaren/andrearen ezkontzari dagokiona. Horren lekukotza beroni erantsi diot, bi-bien arteko ezkontzari dagokionez, aipatu seme-alaben jaiotzari dagokionez eta kausatzailearen heriotzari dagokionez.

Bukatzeko, erakusten dizkit, batetik, hildakoaren nortasun-agiria, eta, bestetik, erroldatze-ziurtagiria. Azken horren arabera, hildakoak *(e)n zuen egoitza; horren lekukotza matrize honi erantsiko diot.

Eta, hori guztia azaldu eta gero,

Niri, notarioari, AGINDEIA EGITEN DIT, azaldu egitateak ezagutzen dituzten lekuko biren adierazpenak jaso ondoren, eta Prozedura Zibilaren Legeko 979. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, horrek apirilaren 30eko 10/1992 Legeaz geroztik duen idazkera aintzat hartuta, eta Notario Erregelamenduaren 209bis artikuluari helduta, azaldu egitateen nabaritasuna adierazteko. Ondorenez, aipatu kausatzailearen, * jaunaren/andrearen abintestato jaraunsle bakarrak dira aipatu bi seme-alabak, hemen agertzaile den * jauna/andrea eta * jauna/andrea. Horri kalterik egin gabe, herentziaren erdiaren gainean, alargunari, * jaunari/andreari gozamena dagokio, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko Lege indarrekoa aplikatuta.

Nik, notarioak, agindeia onartzen dut, eta diligentzietan beteko dut, beronen segidan.

Nik agertzaileari akta hau irakurri diot oso-osorik, berari hau irakurtzeko duen eskubidea ohartarazi eta gero, berak horri uko egin diolako; beronen edukia berretsi eta sinatu egiten du.

Irakurketaren ondoren, agertzailea akta honen edukiaz behar beste informatuta geratu delako, eta jatorrizko honetan jasotzen denaz, berau luzatuta dagoela paper tinbreduneko * foliotan, * sailekoak, * zenbakia duena eta hurrenez hurreneko *ak, nik, notarioak, fede ematen dut.-

DILIGENTZIA.- Nik, notario eskuesleak, diligentzia hau jartzen dut hurrengoa agerrarazteko: aurretiazko akta zein egunetan eskuetsi eta egun horretan bertan, *(e)ko Notario Elkargoko dekano jaun/andre txit argiari bidali diot Notario Erregelamenduaren 209bis artikuluaren 3. erregelak aipatu komunikazioa.

Nik, notarioak, fede ematen dut diligentzia honetan jasotakoaz, berau luzatuta dagoela, beronen jatorria zein matrize izan eta matrize horren azken folioaren zati batean, * sailekoa, * zenbakia duena, eta folio honetan.-

DILIGENTZIA.- Aurretiazko akta zein egunetan eskuetsi eta egun horretan bertan, nire, notario eskueslearen aurrean AGERTZEN DIRA:

* JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, ezkongabea / ezkondua / epaiketa bidez banandua / alarguna, *(e)ko biztanlea, *(e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena.

Eta * JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, ezkongabea / ezkondua / epaiketa bidez banandua / alarguna, *(e)ko biztanlea, *(e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena.

Euren izen eta eskubidean PARTE HARTZEN DUTE, eta badute, nire ustez, lekuko izateko behar den adinako lege-gaitasuna. Ohartarazi diet, euren adierazpenak faltsu izanez gero, gerta daitezkeen ondorioez. Behin ohartarazpen hori eginda, aurretiazko aktari buruz hauxe ADIERAZTEN DUTE:

Lehenengoa.- Ezagutzen zuten * jauna/andrea, eta ezagutzen dituzte haren seme-alabak, hemen agertzaile den * jauna/andrea, eta * jauna/andrea.

Bigarrena.- Jakin badakite * jauna/andrea eta * jauna/andrea ezkondurik egon zirela; bi seme-alaba izan zituztela elkarrekin, hemen agertzaile den * jauna/andrea, eta * jauna/andrea; eta beste ondorengorik ez dagoela, eskubide hobea izan dezakeenik.

Hirugarrena.- Jakin badakite * jauna/andrea, heriotza-unean, *(e)ko biztanlea zela.

Agertzaileei diligentzia hau irakurtzen diet, beraiek hau irakurtzeko duten eskubideari uko egiten diotelako, nik horren berri eman ondoren; honekin ados daude, beronen edukia baieztatzen dute eta sinatu egiten dute.

Nik, notarioak, fede ematen dut diligentzia honetan jasotakoaz, berau luzatuta dagoela, aurreko diligentzia luzatzeko azken folioa zein izan eta horren zati batean, * sailekoa, * zenbakia duena, eta folio honetan.-

NABARITASUN-ADIERAZPENA.- Nik, *, *(e)ko Notario Elkargo Txit Prestuko kide naizen honek, neronek eta nire aurrean, AGERRARAZTEN DUT:

* jaunak/andreak aurkeztutako agiriak ikusita, eta haren adierazpenak eta lekukoenak entzunda, Prozedura Zibilaren Legeko 979. artikuluarekin, Notario Erregelamenduaren 209bis artikuluarekin, eta Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko Legearen 58 eta 67. artikuluekin bat etorriz, NABARITASUNaren ondorioz ateratzen da * jaunaren/andrearen abintestato jaraunsle bakar eta unibertsalak direla, erdi bana, aipatu seme-alabak, * jauna/andrea eta * jauna/andrea, betiere haren alargunak, * jaunak/andreak herentziaren erdiaren gainean gozamen-eskubidea duela.

Nik, notarioak, fede ematen dut diligentzia honetan jasotakoaz, berau luzatuta dagoela, aurreko diligentzia luzatzeko azken folioa zein izan eta horren zati batean, * sailekoa, * zenbakia duena.-

<< Atzera

Formularioak
AVD Academia vasca de derecho · ZEA zuzenbidearen euskal akademia

AVD · ZEA · Academia Vasca de Derecho · Zuzenbidearen Euskal Akademia
Recalde zumarkalea, 8. zk, 1.solairua, eskuina. 48009 Bilbo. Tel.: (+34) 94 425 57 15 - Faxa: (+34) 94 424 64 99
moc.aez-dva@airaterces
Babesleak:
Eusko Jaularitza. Justizia eta Herri Administrazio Saila
Justizia eta Herri Administrazio Saila
ivap
bbk
bizkaia
Laguntzailea:
Foru Zuzenbidea Ikertzeko Taldea - Bilbao
Euskal Zuzenbide Zibila Ikertzeko Taldea
©2009. AVD-ZEA. Lege-oharra